Nej ...

Virózy a bakteriózy paprik

Pěstování paprik - Obecně jsou papriky značně náchylné na několik virových chorob. Virózy a bakterió ...

Pěstování paprik - Škůdci a jak na ně

Pěstování paprik - Papriky se často vyskytuje několik druhů živočišných škůdců. Škůdci a jak na ně. ...

Juka (Yucca)

Jak pěstovat pokojovou rostlinu Juku. Rady a návody na pěstování. ...

Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka

Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj tak ...

Jarní práce a radosti v zahradě

První práce na zahradě patří k těm nejpříjemnějším. Příroda se probouzí, sklízíte plody své podzimní ...

Juka - péče o juku

Celoroční péče o juku. Jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo. ...Zasílání novinek
odhlásit | přihlásit

Zobrazit:  nejnovější nejčtenější
 email 

vytvořeno: 2013-01-03 09:41:10 | zobrazeno: 15073x
obr
Návod na vytápění zimních zahrad a skleníků. Elektrické vytápění Phoenix. Multifunkční vytápění určené především do skleníků či zimních zahrad s nerezovým pláštěm. Návod na používání a obsluhu elektrického vytápení typ Phoenix Aircirculation Heater Phoenix 2.8

Tip: Prodej vytápění zimních zahrad a skleníků, multifunkční vytápění


Návod na vytápění zimních zahrad a skleníků

Návod na používání a obsluhu elektrického
vytápení typ Phoenix
Aircirculation Heater Phoenix 2.8

1. Rozsah dodávky
1x teplovzdušné oběhové topidlo PHOENIX 2.8
2x stojanová nožka
2x řetěz s hákovou karabinou
2x hák “V”
4x šroub do plechu
4x ozubená podložka
2. Technické údaje
Typ přístroje: PHOENIX 2.8
Napájecí napětí: 230 V ~ / 50-60 Hz
Výkon: 1000 / 1800 / 2800 W
Příkon proudu: 13 A (max.)
Regulační rozsah: 0 – 26 °C
Třída ochrany: I
Druh krytí: IP X4


DŮLEŽITÉ:
Před instalací si dobře pročtěte instrukce v tomto návodu i všeobecné bezpečnostní pokyny a
upozornění na možná rizika nebezpečí a dbejte na jejich dodržování. Tuto příručku si pečlivě uložte
tak, abyste ji mohli použít v případě potřeby. Máte-li pochybnosti o bezpečnosti přístroje, obraťte se s
žádostí o radu na odborníka. Při použití ve skleníku zajistěte, aby elektrické přípojky namontoval
kvalifikovaný personál.
3. Všeobecně
Po vybalení a před uvedením do provozu se ubezpečte, že přístroj a veškeré příslušenství k němu je v
bezvadném stavu. Pokud došlo k poškození při dopravě, obraťte se neprodleně na příslušného
prodejce nebo výrobce. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, hřebíky atd.) se nesmějí
ponechat v dosahu dětí, neboť jsou pro ně možným zdrojem nebezpečí.
Elektrické teplovzdušné oběhové topidlo PHOENIX 2.8 slouží k rovnoměrnému a současně
energeticky úspornému vytápění skleníků a zimních zahrad. Vyznačuje se snadnou obsluhou a při
jeho instalaci lze dosáhnout úspory místa. Tento přístroj je povolený pouze pro přípojku 230 V ~ / 50-
60 Hz střídavého napětí. Je třeba jej chránit před silným znečištěním a vlhkostí. Jeho používání k
jinému účelu, než výše popsanému, může vést k poškození přístroje, a je mimoto spojeno s
nebezpečím, jako např. zkrat, požár, zásah elektrickým proudem atd. Bezpečnostní a instalační
pokyny je třeba bezpodmínečně dodržovat.
CZ

Aircirculation Heater Phoenix 2.8

Doporučujeme článek na téma vytápění zimní zahrady na adrese
http://hobbyzahrada.cz/clanek-2364-vytapeni_v_zimni_zahrade.htm
61
4. Bezpečnostní pokyny a upozornění na možná rizika
Jako napájecí zdroj se smí používat pouze el. síťová zásuvka 230 V ~, 50/60 Hz veřejné napájecí
sítě. Nikdy nezkoušejte provozovat přístroj při jiném napětí.
Obraťte se na odborníka v případě, že máte pochybnosti o způsobu práce přístroje, jeho
bezpečnosti nebo připojení.
Tento přístroj je určený pouze pro vnitřní použití.
Při otevření krytu přístroje nebo demontáži jeho dílů je třeba přístroj odpojit od napájecí sítě.
Síťovou zástrčku nikdy nezastrkujte nebo nevytahujte mokrýma rukama.
Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte ze síťové zásuvky tažením za samotný síťový kabel, ale vždy
jen uchopením zástrčky v patřičném místě a tahem za ni.
Neuchovávejte ani nepoužívejte v blízkosti přístroje žádné hořlavé látky nebo spreje. Nebezpečí
vzniku požáru!
Přístroj nepoužívejte ve snadno vznětlivém prostředí (např. v blízkosti topného plynu nebo sprejů).
Nebezpečí vzniku exploze a požáru!
Nezakrývejte topidlo. Nebezpečí vzniku požáru!
Přístroj nikdy neinstalujte v blízkosti vodních kohoutků, umyvadel nebo jiných vodních zdrojů.
Nikdy Váše topidlo také nepřipojujte na zdroj proudu, pokud je povrch topidla vlhký.
Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty. Nebezpečí poranění, zásahu el. proudem nebo
poškození přístroje!
Kryt se během provozu zahřívá. Přístroj instalujte tak, abyste zabránili náhodnému dotyku.
Nebezpečí vzniku popálenin! Po vypnutí přístroje dochází jen pozvolna k jeho chládnutí.
Přenášejte jej uchopením pouze za držadlo k tomu určené.
Nikdy nesušte hořlavé předměty před vyfukovacími otvory přístroje. Nebezpečí vzniku požáru!
Při montáži dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl uskřípnutý nebo poškozovaný ostrými hranami.
Pokud následkem takových poškození se objeví na kabelu obnažená místa, nesmí se přístroj v
žádném případě již připojit k el. síti. Nebezpečí ohrožení života!
Dříve než začnete přístroj čistit, vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Čistěte jej
pouze navlhčeným (ne mokrým) hadříkem.
Pokud bude přístroj delší dobu mimo provoz, vytáhněte vždy síťovou zástrčku. Po tuto dobu
uchovávejte Vaše topidlo na chráněném a suchém místě.
Pokud usoudíte, že bezpečný provoz již není nadále možný, je třeba přístroj vyřadit z provozu a
zabezpečit proti náhodnému spuštění. To platí v případě, kdy:
- přístroj nebo síťový kabel vykazují viditelné poškození
- přístroj již nepracuje
- po delším skladování za nevhodných podmínek
- po velkém namáhání při přepravě
Přístroje, provozované při síťovém napětí, nepatří do rukou dětí.
Přístroj není vhodný k používání v prostorách, kde se chová dobytek.
Tento návod k používání je součástí přístroje a je třeba jej pečlivě uschovat. Při předávání
přístroje třetí straně, je třeba s přístrojem odevzdat i tento návod k používání.
V podnikatelských zařízeních je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy Svazu profesního
sdružení podnikatelů pro elektrická zařízení a provozní prostředky.
Nikdy nerozlévejte kapaliny po přístroji. Vzniká nebezpečí požáru nebo životu nebezpečného
zasažení el. proudem. Dojde-li přesto k takovému případu, vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové
zásuvky a obraťte se na odborníka o radu.
Pokud Vám není jasné, zda je přístroj správně připojený nebo vyvstanou otázky, na které
nenajdete odpověď v návodu k obsluze, spojte se s výrobcem nebo odborníkem.
Tento přístroj není určený k používání osobami (včetně dětí) s postižením tělesným smyslovým či
mentálním a ve stejné míře rovněž ani těmi osobami, jež nemají dostatečné zkušenosti a
vědomosti pro zacházení s výrobkem, vyjma těch případů, kdy takové osoby jsou při používání
přístroje pod dohledem osoby, jež odpovídá za jejich bezpečnost nebo jsou takovou osobou
vedeny.
Aircirculation Heater Phoenix 2.8
62
5. Instalace
Ve vlhkých prostorách lze elektrické přístroje provozovat zásadně pouze za použití bezpečnostních
zásuvek s proudovým chráničem! Před uvedením přístroje do provozu se ujistěte, že v místě instalace
jsou takové zásuvky k dispozici. Při používání vícenásobné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu je
třeba dbát na to, aby nedocházelo k překročení maximální proudové zatížitelnosti. Při použití
kabelových bubnů musí být kabel vždy zcela odvinutý.
Dbejte na to, aby teplovzdušné oběhové topidlo bylo před instalací a během ní odpojeno od napájecí
sítě. Místo pro instalaci je třeba vybrat takové, aby přístroj za žádných okolností nemohl být zkrápěný
vodou nebo spadnout do vody.
Kabelové vedení je třeba položit tak, aby o něj nebylo možno zakopnout, jej přiskřípnout nebo
nemohlo přijít do styku s horkými předměty. Používat jen takové prodlužovací kabely, jež odpovídají
výkonu přístroje a platným bezpečnostním předpisům. Kabelové vedení nenavíjet kolem přístroje a
nikdy neuvádět přístroj s navinutým kabelem do provozu.
Instalace postavením (stacionární):
Chceme-li teplovzdušné oběhové topidlo PHOENIX 2.8 používat jako stacionární přístroj, musíme
předtím namontovat stojanové nožky, dodávané společně s přístrojem.
Pro montáž potřebujete následující komponenty, dodávané společně s přístrojem:
2x stojanové nožky PHOENIX
4x šrouby do plechu
4x ozubené podložky
Připravte si křížový šroubovák.
Na krytu topidla PHOENIX jsou již připraveny vyvrtané otvory, do nichž lze našroubovat stojanové
nožky. Nyní upevněte v těchto místech stojanové nožky pomocí šroubů do plechu a ozubených
podložek (viz obrázky na straně 3).
Vaše teplovzdušné topidlo PHOENIX je připraveno k používání jako stacionární přístroj.
Instalace zavěšením:
Chceme-li teplovzdušné oběhové topidlo PHOENIX 2.8 používat jako závěsný přístroj, musíme
předtím namontovat řetězy, dodávané společně s přístrojem.
Pro montáž potřebujete následující komponenty, dodávané společně s přístrojem:
2x závěsné řetězy PHOENIX
2x hák “V”
Na krytu topidla PHOENIX se nacházejí kovová poutka, na něž se zavěsí řetězy pomocí hákových
karabin. Poté zavěsíte na obě jiné hákové karabiny háky “V”. Tyto háky „V“ se pak připevní do profilů
Vašeho skleníku (viz obrázky na straně 3).
Vaše teplovzdušné topidlo PHOENIX je připraveno k používání jako závěsný přístroj.
Aircirculation Heater Phoenix 2.8
63
volicí spínač 2 volicí spínač prov. kontrolka 1 termostat
6. Obsluha
Připojte topidlo do libovolné zásuvky na 230 V ~ 50/60 Hz střídavého proudu. Topidlo PHOENIX je
vybaveno dvěma volicími spínači a termostatem. Volicími spínači si můžete navolit jeden z 8 možných
provozních režimů. Požadovanou teplotu prostředí nastavíte pomocí termostatu (regulační rozsah 0-
26 °C). Zabudovaná provozní světelná kontrolka Vám indikuje topný režim.
Termostat:
Termostat umožňuje plynulou lineární regulaci v rozmezí 0 – 26 °C. Znamená to, že narůstající čísla
představují vždy zvýšení teploty o cca 2,6 °C.
Příkl.: Číslice Teplota
0 ≈ 0 °C
1 ≈ 2,6 °C
2 ≈ 5,2 °C
3 ≈ 7,8 °C atd.
Aircirculation Heater Phoenix 2.8
64
Volicí spínač:
Poloha Volicí spínač 1 Volicí spínač 2 Funkce
1 0
Přístroj mimo provoz
2
Cirkulační vzduch bez topného režimu
3a
Topný výkon 1000 W s cirkulačním vzduchem
(topení a cirkulační vzduch regulovány
termostatem)
3b
1000
Topný výkon 1000 W s cirkulačním vzduchem
(topení regulováno termostatem, cirkulační
vzduch v nepřetržitém provozu)
4a
Topný výkon 1800 W s cirkulačním vzduchem
(topení a cirkulační vzduch regulovány
termostatem)
4b
1800
Topný výkon 1800 W s cirkulačním vzduchem
(topení regulováno termostatem, cirkulační
vzduch v nepřetržitém provozu)
5a
Topný výkon 2800 W s cirkulačním vzduchem
(topení a cirkulační vzduch regulovány
termostatem)
5b
2800
Topný výkon 2800 W s cirkulačním vzduchem
(topení regulováno termostatem, cirkulační
vzduch v nepřetržitém provozu)
Zimní režim:
Krok 1: Zvolte na volicích spínačích 1 a 2 požadovaný provozní režim.
Vždy podle velikosti a umístění skleníku se doporučuje volit v zimních měsících topný
výkon 2800 wattů příp. 1800 wattů. Nižší výkon 1000 wattů je naproti tomu často
dostačující v přechodném období (podzim a jaro).
1800 wattů: ideální ochrana proti mrazům až do velikosti skleníku cca 3 x 4 m.
2800 wattů: ideální ochrana proti mrazům až do velikosti skleníku cca 3 x 6 m.
Aircirculation Heater Phoenix 2.8
65
Poznámka: pokud mají ve Vašem skleníku přezimovat citlivé rostliny (např. kaktusy),
jež nesnášejí teplotní výkyvy, doporučujeme topení v provozním režimu 3b, 4b příp. 5b.
V těchto provozních režimech získáte kontinuální cirkulací vzduchu rovnoměrnější
rozložení tepla a nevzniká přitom žádný velký teplotní spád mezi horními a spodními
vrstvami vzduchu.
Totéž platí i pro skleníky s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí. Zde stálou cirkulací
vzduchu zabráníte nebezpečí napadnutí plísněmi a houbami.
Při pouhém udržování nezamrzajícího skleníku s robustními rostlinami lze používat
provozní režimy 3a, 4a příp. 5a. V případě pochybností v této otázce se zeptejte
zahradníka.
Krok 2: Nastavte regulačním kolečkem termostatu požadovanou teplotu.
K tomu účelu zjistěte na základě výše uvedeného příkladu, která poloha termostatu
odpovídá Vaší požadované teplotě a tuto pak následovně nastavte. Nechte nyní topení
pracovat po určitou dobu a kontrolujte pomocí teploměru teplotu okolí (doporučujeme
použití teploměru MIN-MAX). Poté případně zkorigujte nastavení nepatrně směrem dolů
nebo nahoru, pokud nebyla dodržena požadovaná teplota.
Toto nastavení je třeba provádět při prvním uvedení do provozu pouze jednou. Po
nalezení správného nastavení bude topení ve skleníku udržovat konstantní teplotu.
Poznámka: udávání hodnot teploty na regulačním kolečku termostatu bohužel není
možné, protože v závislosti na velikosti, izolaci, náplni a umístění se každý skleník
chová rozdílně.
Letní provoz:
Pokud chcete v letních měsících větrat Váš skleník nebo podpořit opylování rostlin, zvolte režim
recirkulace. K tomu účelu otočte volicí spínač do polohy 2. a termostat na stupeň 10.
Doporučení:
Pokud chcete ve Vašem skleníku nechat přezimovat vzácné rostliny, doporučujeme nainstalovat druhý
topný zdroj, jenž naskočí v případě výpadku tohoto topidla (např. přerušení dodávky el. proudu). Tak
zabráníte tomu, aby Vaše rostliny zmrzly.
Poznámka: při prvním uvedení do provozu může z přístroje vycházet trochu kouře nebo zápachu.
Nemusíte se toho obávat. K tomu dochází kvůli zbytkům oleje a prachu na topném prvku, což je
podmíněno výrobním procesem.
Bezpečnostní prvek
Teplotně řízená ochrana odpojením: pokud dojde k přehřátí topidla, odpojí teplotně řízená
automatika odpojení dočasně přístroj. Aby se přístroj opět zapnul, vypněte topidlo kvůli zchládnutí na
5 až 10 minut. Dalším důvodem odpojení by mohlo být zablokování nasávacího nebo vyfukovacího
otvoru. V takovém případě odstraňte prosím příslušné předměty.
Může to ale také znamenat upozornění na to, že vypadl ventilátor. V takovém případě topidlo
odpojte, vytáhněte zástrčku a kontaktujte autorizovaného odborníka za účelem opravy.
Aircirculation Heater Phoenix 2.8
66
7. Čištění, oprava a likvidace
Nepoužívejte žádné prostředky s brusným účinkem, žíraviny nebo na čištění.
Před každým čištěním přístroj odpojte a nechte jej cca 30 min. zchladit před spuštěním čištění.
Kryt čistěte vlhkým hadříkem (nikoliv mokrým), vysavačem nebo oprašovačem.
Přístroj nikdy neponořujte do vody.
Přístroje určené k likvidaci odevzdávejte do sběrny k tomu určené.
Opravy přístroje smějí provádět pouze autorizovaní odborníci. Obracejte se proto na výrobce nebo
distributora.
Upozornění! V případě nesprávně provedených oprav neposkytujeme záruku.
Nesprávně provedené opravy představují nebezpečí pro uživatele i jiné osoby.
8. Garanční opravy a údržba
Na všechny výrobky BioGreen Vám poskytujeme neomezenou záruku od výrobce v trvání 2 let (od
data koupě). Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené vnějším násilným vlivem, neodborným
používáním i nedodržováním tohoto návodu k používání, prací spojených s čištěním a údržbou.
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody následkem mrazu, nedostatečného
tepelného výkonu vztaženého na rozměry prostoru nebo následkem nedostatečné tepelné izolace.
Důležitá poznámka
Otevírat přístroj a příp. jej opravovat smějí pouze autorizovaní odborníci při dodržování platných
předpisů pro opravy. Pro montáž se smějí používat pouze originální díly.
Záruku za bezvadnou funkci a bezpečnost provozu přístroje lze převzít pouze při jeho odborné
instalaci a obsluze. Platí to i s ohledem na ustanovení zákona o technických pracovních zařízeních i
platných předpisech o úrazové prevenci

Více o vytápění na www.a-z-obchod.cz

Elektrické vytápění Phoenix
Popis:
Multifunkční vytápění určené především do skleníků či zimních zahrad s nerezovým pláštěm. Zajišťuje jak přitápění v jarním období, tak i nucené větrání v letním období. Ventilátor pracuje tiše a spolehlivě. Příkon větráku je 53 W. Phoenix můžete buď postavit na zem na dodávané "nožičky", nebo jej zavěsit na řetízek do prostoru
Nastavení termostatu je v rozsahu 0 - 26 °C.
Výkon lze volit ve třech úrovních 1000/1800/2800 W.
Ochrana proti stříkající vodě IP X4.
Objem cirkulovaného vzduchu: 460 m3/hod.
Rozměr: 41 x 22 x 33 cm

Více o produktu na www.a-z-obchod.cz

Náš tip: sdílej s přáteli na Facebooku nebo pošli přátelům na Facebooku (přes tlačítko na webu)
Vytápění v zimní zahradě
vytápění, vytápění zahrady, vytápění domu, vytápění elektřinou, vytápění zimních zahrad, vytápění skleníků, vytápění elektrikou

Související obrázky

Vytápění zimních zahrad a skleníků

Multifunkční vytápění určené především do skleníků či zimních zahrad s nerezovým pláštěm. Návod na používání a obsluhu elektrického vytápení typ Phoenix Aircirculation Heater Phoenix 2.8

 
Vytápění zimních zahrad a skleníků

Multifunkční vytápění určené především do skleníků či zimních zahrad s nerezovým pláštěm. Návod na používání a obsluhu elektrického vytápení typ Phoenix Aircirculation Heater Phoenix 2.8

 
Vytápění zimních zahrad a skleníků

Multifunkční vytápění určené především do skleníků či zimních zahrad s nerezovým pláštěm. Návod na používání a obsluhu elektrického vytápení typ Phoenix Aircirculation Heater Phoenix 2.8

 


Související články

Kompostéry pro obce i pro zahradu

Kompostéry akce, kompostéry pro obce i pro každou zahradu. Český výrobek a doprava zdarma.

Skleník ke zdi

Skleník ke zdi z polykarbonátu nebo UV skla. Velkou výhodou těchto typů skleníků ke zdi je především dobrá akumulační schopnost stěny domu.

Akce měsíce, automatické otvírače zdarma

Akce automatické otvírače zdarma při objednání skleníku během září a října včetně dopravy skleníků zdarma.

Fóliovníky a jejich výhody

S fóliovníky je pěstování jednoduché. Navíc ušetříte. Fóliovníky jsou levné a vytvoříte nejlepší podmínky pro kvalitní a rychlejší růst. Výhody fóliovníků patří mobilita.

Ventilátor Ecofan 810 Black Edition ventilátory

Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.

Akce na náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství pro skleníky. Akce na náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken.